Vedtekter

Vedtekter Brønnøy Historielag

 • 1 Lagets navn: Brønnøy Historielag. Det er en videreføring av det tidligere Sør-Helgeland Historielag.
 • 2 Formålet med laget er:
 1. Å samle og forsøke å bevare alt av historisk interesse i den delen av Brønnøy kommune som  vil være lagets naturlige arbeidsfelt geografisk. Dette omfatter bl.a. bevaring av bygninger og fornminner, innsamling av gamle bruksgjenstander og  opplysninger som er å få tak i om disse ting, katalogisering og nummerering. Innsamling av andre kulturverdier, slik som sagn, viser, eventyr, beretninger fra folkeliv av enhver art i gammel tid er også en viktig oppgave for laget.
 2. Å være koordinerende organ for samarbeid med skoler, kommunale myndigheter, foreninger, organisasjoner og enkeltpersoner når det gjelder lokalhistoriske spørsmål.
 3. Etablering og drift av Brønnøy Museum. Gjenstander som er innsamlet ansees som Brønnøy Museums eiendom og kan ikke kreves tilbake uten i spesielle tilfeller.
 • 3 Enhver som har betalt lagets fastsatte medlemskontingent blir opptatt som medlem. Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet.
 • 4 Årsmøtet: Ordinært årsmøte holdes en gang i året i løpet av 1. kvartal. Alle som er fylt 16 år er stemmeberettiget. De som har stemmerett, er også valgbare, under forutsetning av at vedkommende blir stående som medlem i laget kommende år.Årsmøtet velger formann særskilt for hvert år, og styremedlemmer for 2 år, samt 3 varamenn til styret. Varamennene velges for 1 år om gangen. Årsmøtet velger dessuten 2 revisorer med varamenn for ett år, og de tillitsmenn som laget finner det påkrevd å ha. Kasserer, nestformann og sekretær velges av styret blant sine egne medlemmer ved første styremøte etter årsmøtet.

  Årsmøtet tar dessuten avgjørelser i saker som styret legger fram for det. Slike saker tas med på sakslista ved bekjentgjøring av møtet. Kunngjøring av årsmøtet skjer minst en måned før møtedato. Saker medlemmene ønsker tatt opp, må være styret i hende senest to uker før årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte kan sammenkalles når et flertall i styret forlanger det. Kunngjøring av ekstraordinært årsmøte skjer (minst) 14 dager før møtedato.

 • 5 Styret: Laget ledes av et styre på 5 medlemmer, hvorav formannen, som nevnt i pkt. 4, velges av årsmøtet ved særskilt valg. To av styremedlemmene velges for 2 år, men slik at ett medlem er på valg hvert år. Etter loven om tilskuddsordning til halvoffentlige museer har fylkesutvalget rett til å oppnevne en representant til styret dersom dette er ønskelig. Denne representanten skal ha personlig varamann. Som nevnt under pkt. 4, konstituerer styret seg ved å velge sine tillitsmenn for ett år av gangen.Styret forestår lagets ledelse i samsvar med vedtektene og med de vedtak som blir gjort på årsmøtet.

  Styret skal dessuten ha tilsyn med og ansvar for Brønnøy Museum. Styret bør utarbeide en arbeidsplan for det kommende arbeidsår og legge denne fram for det kommende årsmøtet til godkjenning og eventuell supplering, og med oppgave over de kontaktmenn styret eventuelt trenger i sitt arbeid.

  Styret legger dessuten fram årsmelding og revidert regnskap for det ordinære årsmøtet.

  Formannen leder styrets møter og innkaller til møter i samarbeid med sekretæren, som fører lagets møtebok.

  Formannen har ansvaret for museets katalogisering og for lagets korrespondanse. Sammen med sekretæren forbereder formannen sakene til styremøtene og til årsmøtene.

  Formannen skal være møtedirigent på årsmøtene, men en slik bør også kunne velges blant årsmøtets deltakere.

  Kassereren fører regnskap over lagets inntekter og utgifter, og over lagets (og museets) eiendeler (aktiva) og gjeld/egenkapital (passiva). Regnskapsåret er fra 1.januar til 31. desember.

 • 6 Oppløsning av laget: Dersom laget skal oppløses eller går i stå, skal dets eiendeler tilfalle en egen stiftelse underlagt kulturstyret i Brønnøy kommune, som da overtar ansvaret for lagets øvrige bo inntil et nytt lag kan bli etablert.Kulturstyret oppnevner en nemnd på 3 personer som skal fungere som et midlertidig styre.
 • 7 Endring i vedtektene kan bare skje av årsmøtet med 2/3 – to tredels – flertall av de frammøtte. Forslag til vedtektsendring må være skriftlig framsatt til styret minst 3 uker før årsmøtet.
 • 8 Æresmedlemer: Brønnøy Historielag kan hedre enkeltpersoner ved å utnevne denne til æresmedlem av laget. Begrunnelsen må være langvarig og/eller spesiell innsats for oppfyllese av Historielagets formålsparagraf. Også ikke-medlemmer kan utnevnes.Styret foreslår kandidater for årsmøtet, og årsmøtet vedtar utnevnelsen.

  Æresmedlemmer som ikke er ordinære lagsmedlemmer, har møte- og talerett, men ikke stemmerett

  Æresmedlemmer tildeles et diplom ved utnevnelsen.

  Vedtektene godkjent første gang 1981.
  Vedtektene endret sist den 16.03.06.